Loading...

Κίνητρα Προσέλκυσης Επενδύσεων

Φορολογικά Κίνητρα:

Πλήρης φορολογική απαλλαγή:

 • Τα κέρδη από την πώληση χρεογράφων
 • Τα μερίσματα πληρωτέα
 • Οι τόκοι που δεν προκύπτουν από τη συνήθη εργασία της επιχείρησης
 • Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια
 • Τα κέρδη που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές (forex) (που δεν προκύπτουν από τη ως η συνήθη εργασία - αγοραπωλησία παραγώγων και νομισμάτων)

Μερική φορολογική απαλλαγή:

 • Εισόδημα πνευματικής ιδιοκτησίας: 

80% των καθαρών κερδών, ή του καθαρού εισοδήματος από πνευματικά δικαιώματα (royalty income) όπως υπολογίζεται στον τύπο της φόρμουλας ‘Nexus’ νοουμένου ότι προέρχεται από επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, ενσωματωμένο εισόδημα (embedded income) και άλλες προϋποθέσεις εισοδήματος, σε ισχύ από την 1.7.2016 (νέο καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων). Το προηγούμενο καθεστώς (από 1/1/2012) εκπίπτει το 80% των καθαρών κερδών και ή εισοδημάτων από δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματωμένου εισοδήματος και άλλα έσοδα που πληρούν τις προϋποθέσεις ως επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Εκπιπτόμενες δαπάνες (μεταξύ άλλων):

    - Νοητή έκπτωση τόκων σε νέο κεφάλαιο που εισάγεται στην επιχείρηση: 

 • Ίδια Κεφάλαια που εισάγονται από μια εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2015 (νέες μετοχές), με τη μορφή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή υπέρ το άρτιο δικαιούται φορολογική ετήσια έκπτωση των νοητών τόκων (NID). Η ετήσια έκπτωση NID υπολογίζεται ως το καθαρό επιτόκιο στο νέο μετοχικό κεφάλαιο, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου κέρδους που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία, που χρηματοδοτείται από νέα κεφάλαια. Το σχετικό επιτόκιο είναι η απόδοση των κρατικών 10ετές ομολόγων (στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους) της χώρας στην οποία τα κεφάλαια που απασχολούνται στην επιχείρηση της εταιρείας συν ένα επιπλέον ποσοστό 5%. Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να μην διεκδικήσει το σύνολο ή μέρος των διαθέσιμων NID για ένα συγκεκριμένο φορολογικό έτος. Εφαρμόζονται σειρά διατάξεων κατά της φοροαποφυγής.
 • Οι χρεωστικοί τόκοι που προκύπτουν για την άμεση ή έμμεση απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας θα θεωρούνται εκπιπτόμενο έξοδο για σκοπούς φόρου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Αν η θυγατρική κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση η αφαίρεση χρεωστικών τόκων περιορίζεται στο ποσό που σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία αυτά που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Αυτό ισχύει για τις εξαγορές θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2012
 • Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
 • Κάθε ποσό που δαπανείται από εταιρεία ή άτομο για απόκτηση μετοχών σε καινοτόμες επιχειρήσεις εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο νόμος παρέχει ένα πιο περίτεχνο φορολογικό κίνητρό σύμφωνα με τον κανονισμό απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Νόμο, η καινοτόμος εταιρεία θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 10% των λειτουργικών εξόδων της για έρευνα και ανάπτυξη σε τουλάχιστον ένα από οποιοδήποτε από τα τρία τελευταία χρόνια.

Ειδικευμένοι τρόποι φορολόγησης:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες: 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμος είναι εγκεκριμένος από την ΕΕ, και προβλέπει την απαλλαγή από όλους τους άμεσους φόρους και τη φορολογία, υπό το καθεστώς φόρου χωρητικότητας των ιδιοκτητών πλοίων, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων, από τη λειτουργία των κοινοτικών πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις (πλοία που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή μιας χώρας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) και ξένων (μη κοινοτικών) πλοίων (υπό προϋποθέσεις), σε δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η νομοθεσία επιτρέπει στα μη κοινοτικά σκάφη να εισέλθουν στο καθεστώς φόρου χωρητικότητας υπό τον όρο ότι ο στόλος θα αποτελείται από τουλάχιστον 60% κοινοτικά σκάφη. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιηθεί, τότε τα μη κοινοτικά σκάφη μπορούν να εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει έναν κανόνα "όλα ή τίποτα", που σημαίνει ότι αν ένας διαχειριστής πλοιοκτήτες / ναυλωτή / πλοίο από μια ομάδα επιλέγει να φορολογηθεί σύμφωνα με το καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, όλοι οι πλοιοκτήτες / ναυλωτές / διαχειριστές πλοίων του ομίλου θα πρέπει να επιλέξουν το ίδιο. 

Η απαλλαγή δίνεται επίσης σε σχέση με τους μισθούς των αξιωματικών και του πληρώματος πάνω σε Κυπριακό πλοίο.

 • Έκτακτη Αμυντική Εισφορά:

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα επιβάλλεται σε εισόδημα από μερίσματα, έσοδα από τόκους και ενοίκια, κτώνται από εταιρίες που εδρεύουν στην Κύπρος και από άτομα που έχουν την Κύπρο όσο φορολογική κατοικία.

Τα νομικά πρόσωπα θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά εάν η εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο. Πριν την 16ή Ιουλίου 2015 άτομα υπόκειντο σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα, εάν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Από τις 16 Ιουλίου, 2015 άτομα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα αν είναι τόσο φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο αλλά έχουν και την κατοικία τους (domicile).

Ένα άτομο έχει την κατοικία του στην Κύπρος για τους σκοπούς του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα αν (α) έχει ένα κληρονομικό δίκαιο σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο (με ορισμένες εξαιρέσεις), ή εάν υπήρξε φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο για τουλάχιστον 17 από τα 20 έτη αμέσως πριν από το φορολογικό έτος της αξιολόγησης. Εφαρμόζονται διατάξεις κατά της φοροαποφυγής.

 

 

 

Σχετικές Εκδόσεις

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού