Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Αναφορικά με την ιστοσελίδα

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν διενεργείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, είναι τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο, για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επικαιροποιούνται. 

Η επεξεργασία γίνεται για τους εξής σκοπούς:

      i.        Τη συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών, ή

     ii.        Την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (που είναι το Υπουργείο Οικονομικών), ή

    iii.        Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. 

Οι Διευθύνσεις/Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους και στο πλαίσιο των πιο πάνω σκοπών, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων (α) την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται για αναγνώριση βάσει Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, εταιρειών, ιδρυμάτων, σωματείων ως φιλανθρωπικά ιδρύματα για σκοπούς του άρθρου 9(1)(στ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 8) του 2022 όπου υποβάλλονται τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των αιτούντων ιδρυμάτων, (β) την παροχή κατά χάριν δωρεάς σε φυσικά πρόσωπα δυνάμει των περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμων του 2014 έως 2019, (γ) την εξέταση παραπόνων που αφορούν χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις (Σχέδιο Εστία, κυβερνητικά σχέδια τραπεζικού τομέα) δυνάμει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, (δ) την αγορά /πρόωρη ρευστοποίηση εξαετών κυβερνητικών ομολόγων από φυσικά πρόσωπα, βάσει των περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων του 2012 έως 2016, (ε) την χορήγηση αποζημίωσης σύμφωνα με τον περί Κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) Νόμο του 2001[1] και την παραλαβή και αξιολόγηση επώνυμων καταγγελιών εσωτερικών αναφορών σε σχέση με παραβάσεις και συλλογή πληροφοριών ως προς τις δεσμεύεις περιουσιακών στοιχείων στη Δημοκρατία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κυρώσεων βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας/αιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να παράσχουν στο Υπουργείο Οικονομικών τα προσωπικά δεδομένα τους, έχουν ως συνέπεια την μη εξέταση/αξιολόγηση του αιτήματος τους.

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ως αποδέκτης δεδομένων, αναφέρεται το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο ενεργεί εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών στην περίπτωση (δ) πιο πάνω με βάση σχετικές εγκρίσεις από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών δεν περιλαμβάνεται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

  1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών τα οποία περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης φακέλων (eoasis) και ενίοτε διατηρούνται σε έντυπη μορφή, σε φακέλους. Κριτήρια για τον καθορισμό του χρόνου διατήρησης των δεδομένων για έκαστο αρχείο μπορεί να είναι οι διατάξεις της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας. π.χ Ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος του 1991 (Ν. 208/1991).

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, την διαγραφή δεδομένων που τον αφορούν και την εξασφάλιση περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δικαιώματα ασκούνται με την υποβολή σχετικού γραπτού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

  1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργεί σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

  1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠTΙΚΗ ΑΡΧΗ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων (το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα) έχει το δικαίωμα εάν πιστεύει ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του έχει παραβιασθεί.ή εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων(ΓΚΠΔ), να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), σχετικά στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της www.dataprotection.gov.cy

   9. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, όρισε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ,) και τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν μαζί του, για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων Υπουργείου Οικονομικών:

Μαρία Χατζησωτηρίου, Οικονομικός Λειτουργός Α, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mhadjisoteriou@mof.gov.cy, τηλέφωνο: 22601235.

 

[1] Ως όλοι οι προαναφερόμενοι Νόμοι τροποποιούνται ή αντικαθίστανται

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού