Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Εκδόσεις   |  Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής

Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2021-2023

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) προσδιορίζει και παρουσιάζει συνολικά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για την επόμενη τριετία.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), η οποία έχει επιφέρει πολύ σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις οικονομικές προοπτικές, το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής για το 2021-2023, έχει καταρτιστεί μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες. Η αβεβαιότητα που επικρατεί για την εξέλιξη της νόσου καθιστά πολύ δύσκολη τη διεξαγωγή αξιόπιστων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων και ως εκ τούτου έχουν ετοιμαστεί ενδεικτικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις μόνο για τα έτη 2020 και 2021. Οι προβλέψεις αυτές δύναται να αναθεωρηθούν κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού για το 2021, ενώ οι προβλέψεις μέχρι το 2023 θα ετοιμαστούν σε κατοπινό στάδιο, όταν το οικονομικό περιβάλλον επιτρέψει πιο ασφαλείς εκτιμήσεις.

Σημειώνεται ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου στήριξη της πραγματικής οικονομίας, με μέτρα ενίσχυσης από διεθνείς οργανισμούς, Κυβερνήσεις (μέσω δημοσιονομικών πακέτων στήριξης) και από Κεντρικές Τράπεζες. Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράλληλα με τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο (αναστολή εργασιών επιχειρήσεων, περιορισμός στις μετακινήσεις πολιτών, περιορισμός στις αερομεταφορές κλπ), έχει υιοθετήσει σημαντικά μέτρα στήριξης της οικονομίας. Κύριος στόχος αποτελεί η προστασία της υγείας του πληθυσμού και περιορισμού της πανδημίας, καθώς και διατήρηση, εν ζωή, των επιχειρήσεων και του ενεργού πληθυσμού κάτω από συνθήκες εργοδότησης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Παρά το γεγονός ότι, ο περιορισμός των κρουσμάτων στη Δημοκρατία έχει επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, εντούτοις η πλήρης χαλάρωση των μέτρων δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί, με την ανάγκη διατήρησης και συνέχισης κάποιων μέτρων στήριξης της οικονομίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να καθίσταται αναγκαία.

Ο αντίκτυπος στην οικονομία της Κύπρου θα εξαρτηθεί συνεπώς από τη χρονική διάρκεια και το εύρος εξάπλωσης του ιού. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης νέου κύματος εξάπλωσης του ιού σε μεταγενέστερο στάδιο και την ανάγκη εφαρμογής, εκ νέου, περιοριστικών μέτρων.

Το ΣΠΔΠ 2021-2023, όπως καθορίζεται από τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Νόμος Αρ.20(Ι)/2014), αποτελείται από τρεις Δηλώσεις-Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1, "Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής" (ΔΚΣ), αναλύει το ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής για την περίοδο 2021-2023. Μέσω του προσδιορισμού των πολιτικών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης για καθορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις εξελίξεις και προοπτικές σε διεθνές επίπεδο, η ΔΚΣ περιγράφει σε ποιους τομείς θα πρέπει να δοθεί έμφαση μέσω της προώθησης, μεταξύ άλλων, σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη μιας βιώσιμης και με στέρεες βάσεις ανάπτυξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η ΔΚΣ αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων που θα προσδιορίσουν τις πολιτικές τους σε επίπεδο τομέων και υποτομέων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Η ΔΚΣ λαμβάνει υπόψη το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη Στρατηγική για την Ευρώπη 2020, τους πολιτικούς προσανατολισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τις Ειδικές ανά χώρα Συστάσεις του Συμβουλίου. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεων στην οικονομία της Κύπρου, κύρια προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής αποτελεί ο περιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων και η επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Στο Κεφάλαιο 2, «Δήλωση Δημοσιονομικής Στρατηγικής» (ΔΔΣ), παρουσιάζονται οι πρόσφατες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, καθώς και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Στη βάση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων θα καθοριστούν τα ανώτατα όρια δαπανών για κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείο και ανεξάρτητη υπηρεσία. Στόχος της δημοσιονομικής στρατηγικής είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, η επίτευξη των προτεραιοτήτων πολιτικής σύμφωνα με τη ΔΚΣ, η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών μέσω της ανακατανομής των δημοσίων δαπανών προς κατηγορίες με υψηλή προστιθέμενη αξία καθώς και η χρήση των περιορισμένων δημόσιων πόρων αποδοτικά, αποτελεσματικά και με διαφάνεια.

Στο Κεφάλαιο 3, "Δήλωση Πολιτικής Απασχόλησης" (ΔΠΑ), προσδιορίζεται η πολιτική για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο των στόχων της δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ περιλαμβάνονται και οι πολιτικές που αφορούν στη βελτίωση της διαφάνειας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού