Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Γραφείο Τύπου Υπουργού

Γραφείο Τύπου

Χαιρετισμός Υπ.Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του CIFA

Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας, στην ετήσια γενική συνέλευση του Cyprus Investment Funds Association. Eνός Συνδέσμου που συστάθηκε το 2013, λίγο μετά την κρίση, και μετεξελίχθηκε σε ένα βασικό αρωγό στην ανάπτυξη, πολύ σημαντικό για την οικονομία και ειδικά στον τομέα των επενδυτικών ταμείων.

Ιδιαίτερα για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, η υγιής ανάπτυξη του τομέα είναι ζωτικής σημασίας. Αποτελεί την αναγκαία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων, των έργων και της οικονομίας πέραν του παραδοσιακού μοντέλου τραπεζικής χρηματοδότησης. Την εναλλακτική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που χρειάζεται η οικονομία για να πάει μπροστά, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε και το σχετικά υψηλό ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η εύρυθμη λειτουργία του τομέα των επενδυτικών ταμείων, με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, είναι επωφελής τόσο για τους επενδυτές, όσο και τις εταιρείες παροχής τους και την οικονομία γενικότερα.

Η σημαντικότητα του εν λόγω τομέα για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, φαίνεται και από το ενδιαφέρον που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια μέσω της δημιουργίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και συγκεκριμένα μέσω της θέσπισης νομοθεσιών σχετικά με όλο το φάσμα των συμμετεχόντων του τομέα, όπως τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, τα επενδυτικά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, γνωστά ως venture capital funds, καθώς και μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (European Long Term Investment Funds– ELTIFS).

Είναι πεποίθησή μας, ότι ο τομέας των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό τομέα εναλλακτικής χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων έργων, επιχειρήσεων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, μία ρυθμιζόμενη και εύρυθμη λειτουργία του, παρέχει ευκαιρίες επενδύσεων σε άτομα, οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Ο πολύ σημαντικός αυτός τομέας αναπτύχθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Ήδη τα υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού των επενδυτικών ταμείων προσεγγίζουν τα €12 δις Ευρώ, και είναι αξιοσημείωτο ότι τα 2,5 δις Ευρώ έχουν επενδυθεί στην Κύπρο και έχουν χρηματοδοτήσει έργα και επιχειρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη, διευρύνοντας την παραγωγική μας βάση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερης σημασίας εξέλιξη, για την τοπική αγορά των Επενδυτικών Ταμείων αποτελεί πιστεύω, η Συμφωνία Χρηματοδότησης που πρόσφατα υπέγραψα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την δημιουργία του Cyprus Equity Fund, του πρώτου Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου στην Κύπρο με κρατική χρηματοδότηση. Το Κράτος θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο με το ποσό των €30 εκ. Ευρώ, ενώ ακόμη πιο σημαντική αναμένεται να είναι και η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Η επενδυτική στόχευση του νέου Ταμείου θα είναι κυρίως οι νεοφυείς και καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει ήδη προκηρύξει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για επιλογή Διαχειριστή Ταμείου, η οποία φιλοδοξούμε να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και από το τοπικό οικοσύστημα επενδυτικών ταμείων.

Ευρύτερα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω της συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών σωμάτων και όλων των κρατών μελών, η Κύπρος, έχει δημιουργήσει ένα στέρεο νομικό πλαίσιο, το οποίο προσαρμόζεται και εξελίσσεται αναλόγως των περιστάσεων.

Το μοντέρνο αυτό νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα τον οποίο αντιπροσωπεύει ο Σύνδεσμος σας. Και για αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω!

Στο παρόν στάδιο, μέσω πρωτοβουλίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των επαγγελματιών, βρισκόμαστε στη διαδικασία νομοθέτησης του τομέα των Κυπριακών Εταιρειών Διοίκησης των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, νομοσχέδιο το οποίο θα προσθέσει εξειδίκευση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα ολοκληρώσει το βασικό νομοθετικό πλαίσιο. Βασική αρχή του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αδειοδότηση και εποπτεία οργανισμών, για την εκτέλεση λειτουργιών διοίκησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, εφόσον τους ανατεθεί τέτοια εργασία από τους διαχειριστές επενδύσεων.

Δεν θα μπορούσε βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προσαρμοζόταν στις προκλήσεις οι οποίες πηγάζουν από την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αναφορικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα. Η πρόταση για τις αγορές κρυπτοστοιχείων, αλλά και η πρόταση σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα αποτελούν τυπικές απαντήσεις της Ένωσης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι οποίες θα προστατεύσουν τις αγορές από ενδεχόμενα ρίσκα, παρέχοντας ταυτόχρονα ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο τομέας των επενδυτικών ταμείων εξαρτάται άμεσα από το γενικό οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο και ευρύτερα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19, αλλά και μετέπειτα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, άσκησαν και ασκούν σημαντικές πιέσεις στην ανάπτυξη. Με συνετή όμως οικονομική πολιτική, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση διατηρούν την οικονομική σταθερότητα και τα κατάλληλα εχέγγυα για ανάπτυξη.

Όπως ανέφερα και σε άλλες πρόσφατες παρεμβάσεις μου, έχουμε ήδη μπει σε μια νέα οικονομική εποχή. Μια οικονομική εποχή η οποία έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την πράσινη μετάβαση. Μια εποχή που διαδέχεται μια οικονομική περίοδο δεκαετιών, κατά την οποία σε μεγάλο βαθμό η ευμάρεια στην Ευρώπη κτίστηκε πάνω στις σχετικά χαμηλές τιμές της ενέργειας.

Η ανθεκτικότητα της κάθε οικονομίας, αλλά και το κόστος, κοινωνικό και οικονομικό, προσαρμογής της στην νέα εποχή, θα εξαρτηθεί στο πόσο γρήγορα θα κάνει την πράσινη μετάβαση. Μια μετάβαση που για να γίνει χρειάζονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε πράσινα έργα, σε έργα ενεργειακής αναβάθμησης, σε ΑΠΕ, ιδιαίτερα αν υιοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, το πακέτο fit for fifty-five.

Τα κονδύλια που εμπεριέχονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, του οποίου το 41% αφορά έργα πράσινης μετάβασης, είναι μια αρχή αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι αρκετά. Χρειάζονται δημόσιες, αλλά και σε μεγαλύτερο βαθμό ιδιωτικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια. Και για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις χρειάζονται ΚΑΙ εναλλακτικές μορφές δανεισμού.

Σε σχέση με τον Δημόσιο Δανεισμό η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει την προετοιμασία υιοθέτησης του «πράσινου ομολόγου» το οποίο σκοπεύουμε να εκδόσουμε περί το τέλος του χρόνου. Με ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους για χρηματοδότηση έργων πράσινης μετάβασης.

Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις, καθοριστικό ρόλο στην νέα αυτή εποχή έχει να διαδραματίζει ο τομέας των επενδυτικών ταμείων, δεδομένης και μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης που εφαρμόζει ο τραπεζικός τομέας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που μπορούν στο μέλλον να διαδραματίσουν τα επενδυτικά ταμεία, ιδιαίτερα αυτά που θέτουν ως σημαντικό τον τομέα της βιωσιμότητας και της αειφορείας, τα ESG Funds (Environmental Social Governance).

Είμαι σίγουρος ότι ο ραγδαία αναπτυσσόμενος, αλλά καθόλου κορεσμένος τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο, θα συμβάλει και σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση της οικονομίας μας. Την μεγαλύτερη πρόκληση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.

Φίλες και φίλοι,

Συνοψίζοντας, οι προκλήσεις υπήρχαν και υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί όπως κάνουμε τα τελευταία δέκα χρόνια μετά την ίδρυση του Συνδέσμου σας.

Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και το προσωπικό του CIFA αλλά και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και την εξαίρετη συνεργασία τους με το Υπουργείο Οικονομικών. Γίνεται όντως μία συλλογική προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε ενδεχόμενες αποκλίσεις απόψεων, έχοντας πάντοτε κατά νου την παροχή, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης εποπτείας.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στην αγορά των επενδυτικών ταμείων, με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται στο εξωτερικό, που εμπιστεύονται τις προσπάθειες μας και επιλέγουν την Κύπρο ως δικαιοδοσία για τις επιχειρήσεις τους.

Διαβεβαιώ ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει άμεσα τον τομέα, μέσω της εναρμόνισης με τις καλύτερες Ευρωπαϊκές πρακτικές αλλά και ταυτόχρονης διατήρησης ευνοϊκών συνθηκών , καθιστώντας την Κύπρο ένα ελκυστικό προορισμό για νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Σας ευχαριστώ.

 

Σχετικά Άρθρα