Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Διευθύνσεις / Μονάδες / Υπηρεσίες

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Κυβέρνησης

Οικονομική Διευθύντρια: Λούση Ηροδότου Μούσκου

Αρμοδιότητες

Οι βασικοί τομείς μέσω των οποίων εκτελούνται οι εργασίες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Κυβέρνησης είναι οι ακόλουθοι:

      I.            Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Εξέταση των οικονομικών στοιχείων των επενδύσεων αιτητών που υποβάλλουν αίτηση για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος βάσει του άρθρου 111A(2) των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2019.

    II.            Στέγαση / Ενοικίαση Κυβερνητικών Κτιρίων

 Έγκριση του ύψους του ενοικίου σε συνάρτηση με τη χρονική διάρκεια ενοικίασης προς:

 • Κρατικές Υπηρεσίες που ενοικιάζουν κτίρια / αποθηκευτικούς χώρους / χώρους στάθμευσης από ιδιώτες, και
 • Πρεσβείες και Πρεσβευτικές Κατοικίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

    III.            Γενική Οικονομική Διαχείριση Υπουργείου Οικονομικών & λοιπών Υπουργείων

Τα θέματα οικονομικής διαχείρισης που διεκπεραιώνει η Διεύθυνση εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

 1. Αιτήματα κρατικών φορέων για έγκριση ή/και απόψεις του ΥΟ με σκοπό την περαιτέρω προώθηση τους.

 

 • Εξώδικοι διακανονισμοί, με καταβολή αποζημιώσεων, για Αγωγές εναντίον της Δημοκρατίας.
 • Παραχώρηση αποζημιώσεων, σε καταδικασθέντες των οποίων η ποινή ανετράπη κατ’ έφεση, σύμφωνα με τον περί Κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) Νόμο του 2001. 
 • Παραχώρηση αποζημίωσης από μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων στις περιπτώσεις πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας κακοτεχνιών σε δρόμους που τελούν υπό την ευθύνη του εν λόγω Τμήματος.  
 • Δωρεές μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού, αγαθών και υπηρεσιών από ιδιώτες προς τη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με το Νόμο που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(Ι)/2014.
 • Εγκατάσταση γραμμών εξωτερικού για Κυβερνητικά τηλέφωνα και συσκευές τηλεομοιότυπων στη Δημόσια Υπηρεσία, αγορά/αντικατάσταση υπηρεσιακών τηλεφωνικών συσκευών αξιωματούχων και κρατικών λειτουργών, έγκριση χρήσης υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων από Δημόσιους Υπαλλήλους σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και εγκυκλίους του ΥΟ
 1. Εκπροσώπηση ΥΟ σε διάφορους Οργανισμούς, Εταιρείες και Επιτροπές και χειρισμός σχετικών θεμάτων τους.

Για παράδειγμα: Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Επιτροπή Σιτηρών, Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων κ.α

 1. Εξέταση θεμάτων και ετοιμασία σημειωμάτων προς τον Υπουργό Οικονομικών για ενημέρωση και λήψη απόφασης από αρμόδιες Υπουργικές Επιτροπές.
 • Εξέταση ενστάσεων εναντίον σκοπούμενων απαλλοτριώσεων και ετοιμασία σημειωμάτων για ενημέρωση του Υπουργού και λήψη απόφασης από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή σύμφωνα με τους περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμους 1962-2006.
 • Εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και ετοιμασία σημειωμάτων για ενημέρωση του Υπουργού και λήψη απόφασης από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή.
 1. Συντονισμός απαντήσεων Υπουργείου Οικονομικών επί διαφόρων Εκθέσεων.
 • Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς το Υπουργικό Συμβούλιο: συγκέντρωση σχολίων και ετοιμασία ενημερωτικού Σημειώματος προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
 • Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο: συγκέντρωση σχολίων και ετοιμασία ενημερωτικού Σημειώματος προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
 1. Προεδρία και Διοικητική Υποστήριξη Επιτροπών / Μονάδων
 • Προεδρία και Γραμματεία της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα σε σχέση με Κυρώσεις από Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Περιοριστικά Μέτρα από Κανονισμούς της ΕΕ.
 • Διοικητική υποστήριξη, συντονισμός και επικοινωνία Επιτροπής Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων η οποία συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εποπτεία, επίβλεψη και καθοδήγηση Γραμματέως Επιτροπής.
 1. Θέματα που απορρέουν από τους Κανονισμούς των Κυβερνητικών Αποθηκών.
 • Παραχώρηση Κρατικής Περιουσίας σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς), σύμφωνα με τον Κανονισμό 91 των Κυβερνητικών Αποθηκών.
 • Διαγραφές από το Μητρώο Περιουσιακών Στοιχείων των Υπουργείων/Υπηρεσιών, μη χρησιμοποιήσιμων αγαθών λόγω φυσικής φθοράς σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αποθηκών. 

     IV.   Θέματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών

 • λειτουργία του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών.
 • παροχή υποστήριξης / καθοδήγησης στις υπόλοιπες Διευθύνσεις του ΥΟ σε περιπτώσεις προκήρυξης διαγωνισμών.

    V.   Θέματα πολιτικής για τον τομέα των τυχερών παιγνίων

 • Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 [Ν.37(Ι)2019], και τον περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμο [Ν.52(Ι)/2018]
 • Εκπροσώπηση Υπουργείου σε διάφορες σχετικές επιτροπές.
 • Σύνταξη νομοθετημάτων και προτάσεων προς το ΥΣ κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπουργού.
 • Σύνταξη κειμένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας στην οποία εμπίπτουν οι εν λόγω νομοθεσίες.
 • Ετοιμασία σημειωμάτων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών για χάραξη πολιτικής ή λήψη αποφάσεων, έχοντας ως γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του τομέα σε συνάρτηση με το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών.

  VI.    Άλλα εξειδικευμένα θέματα.

 • Διαχείριση κυβερνητικού χαρτοφυλακίου μετοχών σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και μη εισηγμένες εταιρείες.
 • Θέματα εθελοντισμού
 • Αιτήματα για αναγνώριση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

κα Χριστιάνα Φρανγκίδου

Τηλ.: +357 22601192 

Φαξ: +357 22602750 

Εmail: cfrangidou@papd.mof.gov.cy

 

 

 


Σχετικές Εκδόσεις

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού