Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας προς αντικατάσταση της 1ης Ανακοίνωσης ημερομηνίας 14.03.2022

Ανακοίνωση αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας προς αντικατάσταση της 1ης Ανακοίνωσης ημερομηνίας 14.03.2022

Λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στη Ουκρανία και που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε σειρά περιοριστικών μέτρων/κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

2. Δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα επιλαμβάνεται το συντονισμό και τις διαδικασίες για εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές σε οικονομικούς φορείς που χρειάζονται καθοδήγηση.

3. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

4. Η ομάδα αυτή θα επιλαμβάνεται ερωτημάτων που χρήζουν διευκρίνησης, καθοδήγησης και γενικά θα αντιμετωπίζει και θα διαχειρίζεται την έκτακτη κατάσταση με την ανταλλαγή απόψεων, διάχυση της σχετικής πληροφόρησης και όπου είναι δυνατόν αποσαφήνιση ερωτημάτων που προκύπτουν από οικονομικούς φορείς για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε μεσολαβώντας, μεταξύ άλλων και ως προς την παροχή διευκρινήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Τονίζεται ότι η ομάδας εργασίας δεν δύναται να προβαίνει σε παροχή νομικής γνωμάτευσης προς οργανισμούς και ιδιώτες ούτε και να αντικαθιστά τη λειτουργία των επιτροπών που λειτουργούν υπό την προεδρία του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα κυρώσεων Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) και Μονάδα Επιβολής Κυρώσεων (ΜΕΚ) .

6. Οι υφιστάμενες διαδικασίες και οι μηχανισμοί για την εξέταση αιτημάτων από τη ΣΕΟΚ και τη ΜΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν και αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

(α) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) εξετάζει αιτήματα από πιστωτικά ιδρύματα (για πελάτες τους φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου καθώς και των πρόσφατων Κανονισμών που τον τροποποιούν, για εξαίρεση και αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων πόρων ή κεφαλαίων, υπό όρους, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για λόγους που κυρίως αφορούν τα ακόλουθα:

      i. είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, περιλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

     ii. προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

    iii. προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ·ή

   iv. είναι απαραίτητα για έκτακτα έξοδα, εφόσον η σχετική αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, και αυτό τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας. 

Τα αιτήματα προς την ΣΕΟΚ προωθούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρούνται οι δεσμευμένοι λογαριασμοί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση: seok@mof.gov.cy.

Στοιχεία επικοινωνίας και έντυπα αιτήσεων (στα ελληνικά και αγγλικά) υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΣΕΟΚ, http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201607/14/docs/simvouleutiki_epitropi_oikonomikon_kiroseov.docx. 

(β) H Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ) εξετάζει αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από ενδιαφερόμενα πρόσωπα (π.χ. Κύπριους πολίτες, κυπριακές εταιρείες, δικηγορικά/ελεγκτικά γραφεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) αναφορικά με εξουσιοδοτήσεις/εγκρίσεις που προβλέπονται από τα σχετικά Ψηφίσματα του ΣΑ/ΟΗΕ και τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και που άπτονται χρηματοπιστωτικών θεμάτων.

Τα αιτήματα προς τη ΜΕΚ, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sanctionsunit@mof.gov.cy σε ειδικό έντυπο http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201607/10/docs/aitisi.docx συνοδευόμενο από τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, τα οποία είναι συχνά πολυσέλιδα, προς εξέταση της αίτησης.

Η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για έγκριση ή απόρριψή των αιτημάτων με την τελική απόφαση να λαμβάνεται συλλογικά ή κατά πλειοψηφία από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξωτερικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπους τους.

Άλλες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τη ΜΕΚ, βρίσκονται στην ιστοσελίδα,   http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201607/10/docs/monada_efarmogis_kirosewn.pdf.

7. Η ομάδα εργασίας ομαδοποίησε τις διάφορες ερωτήσεις που έλαβε και απέστειλε την πρώτη δέσμη ερωτήσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως πολύ επείγον, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας διευκρινήσεις.

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβηκε σε έκδοση συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων για τη βοήθεια και καθοδήγηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en

Το σημείο επαφής της ομάδας εργασίας αυτής είναι:

Σημείο Επαφής: Νικολέττα Χαψίδη, Λειτουργός Α’

Tηλ: 22601146

Ηλ. Ταχ.: nhapside@mof.gov.cy

Το παρόν ανακοινωθέν θα τυγχάνει αντικατάστασης με την προσθήκη καινούργιων πληροφοριών.

 

                                                                                                                Λευκωσία 04.04.2022

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

1. EU sanctions map

https://sanctionsmap.eu/#/main 

2. Financial Sanctions-Consolidated list

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf/public/files/pdfFullSanctionsList/content?token=dG9rZW4tMjAxNw 

3. Restrictive measures explained

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1401 

4. EU best practices

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf 

5. Commission Opinion of 19.6.2020 on Article 2 of Council Regulation (EU) No 269/2014

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/200619-opinion-financial-sanctions_en.pdf 

6. COMMISSION OPINION of 29.8.2019 on the application of derogations from the freezing of funds and from the prohibition of making funds and economic resources available to designated persons and entities

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190829-opinion-freeze-of-funds_en.pdf

7. Commission Notice of 25.8.2017 COMMISSION GUIDANCE NOTE ON THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN PROVISIONS OF REGULATION (EU) No 833/2014

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en

 

 

Γραφείο Τύπου

Tags

Αρχείο

Σχετικά Άρθρα