Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Γραφείο Τύπου  |  Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου

Γραφείο Τύπου

Έγκριση 6ης Δέσμης Κυρώσεων από την ΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ 6ης ΔΕΣΜΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Λόγω της συνεχιζόμενης σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και της εμπλοκής της Λευκορωσίας, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε στις 3 Ιουνίου 2022, να επιβάλει έκτη δέσμη οικονομικών και ατομικών κυρώσεων που θέτουν στο στόχαστρο τόσο τη Ρωσία όσο και τη Λευκορωσία. Το σχετικό Ανακοινωθέν του Συμβουλίου παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/ .

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ανασκόπησε και διαπραγματεύτηκε συγκεκριμένες πρόνοιες της 6ης δέσμης, με σκοπό τον περιορισμό δυσανάλογων επιπτώσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους στους επαγγελματίες και στην οικονομία, με τη στόχευση ή/και διόρθωση μέτρων.

Συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 5ιγ, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, ως έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2022, απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου από τις 5 Ιουλίου 2022 προς άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα οποία κατά βάση, έχουν συγκεκριμένη σύνδεση με την Ρωσία. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού υπήκοοι κράτους μέλους ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει προσωρινή ή μόνιμη άδεια διαμονής σε κράτος μέλος.

Ταυτόχρονα όμως, παρέχεται τώρα μέσω της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου, η δυνατότητα στους επιστευματοδόχους που έχουν ήδη εκκινήσει της διαδικασίες τερματισμού παροχής τέτοιων υπηρεσιών μέσα στην προθεσμία της 5ης δέσμης κυρώσεων, ήτοι μέχρι την 10 Μαΐου 2022, να ολοκληρώσουν τις εν λόγω διαδικασίες τους, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2022, εφόσον λάβουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Πρόσθετα, οι εμπιστευματοδόχοι, θα έχουν τη δυνατότητα της συνέχισης της παροχής τέτοιων υπηρεσιών, για άλλους λόγους εφόσον τους δοθεί σχετική έγκριση, νοουμένου ότι δεν αποδέχονται ούτε διαθέτουν πόρους, προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, δίνεται ευχέρεια στις αρμόδιες αρχές να χορηγούν άδεια για τη λειτουργία καταπιστευμάτων σκοπός των οποίων είναι η διαχείριση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή προγραμμάτων ή προγραμμάτων διανομής μετοχών στους εργαζομένους, φιλανθρωπικών οργανώσεων κ.ά. Οι εν λόγω αναθεωρημένες πρόνοιες του άρθρου 5ιγ, παρέχουν χρόνο και επιλογές στους επαγγελματίες, μειώνοντας τον αντίκτυπο και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την πρακτική εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Επίσης, όσον αφορά την απαγόρευση στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών, ελεγκτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού ελέγχου, υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων ή παροχής φορολογικών συμβουλών, ή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε διοικητικά θέματα ή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων: α) στην κυβέρνηση της Ρωσίας ή β) σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία, το μέτρο αυτό έχει στοχευθεί μετά από παραινέσεις μας προς τους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται αυτής της απαγόρευσης, η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται για την αποκλειστική χρήση νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων εγκατεστημένων στη Ρωσία που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους, με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 5ιδ. Της εν λόγω απαγόρευσης, εξαιρούνται επίσης και οι περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. 

 

                                                                                                                                                               9 Ιουνίου, 2022

Γραφείο Τύπου

Tags

Αρχείο

Σχετικά Άρθρα