Loading...
 
Home  |  Publications  |  Annual Report

Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών για το 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω και φέτος την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών για το 2021. Διανύουμε μια εποχή με παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, αλλά και αντιφάσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Αυτές οι πρωτόγνωρες συνθήκες, έχουν διαμορφώσει ένα απρόβλεπτο οικονομικό σκηνικό στη μετά τον κορωνοϊό οικονομική εποχή. Είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει ασκήσει τεράστια πίεση στην παγκόσμια οικονομία, τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και προσφοράς. Η σωστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών μάς έδωσε την ικανότητα να εφαρμόσουμε άμεσα, στοχευμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης. Ως αποτέλεσμα, μετά την οικονομική ύφεση που καταγράφηκε το 2020, απόρροια της πανδημίας του κορωνοιού και του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, το 2021 η κυπριακή οικονομία ανέκαμψε σε σημαντικό βαθμό, κυρίως λόγω επανεκκίνησης της οικονομίας, καλύπτοντας πλήρως το χαμένο έδαφος. Η ανάκαμψη αυτή καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομική διαχείριση της κρίσης με τη δημοσιονομική στήριξη που παρείχε. Συνεπακόλουθα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το 2021 έφθασε το 5.5% που καταδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δυναμική και την προοπτική της οικονομίας της χώρας. Η ανεργία το 2021 περιορίστηκε στο 7.5%, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 0.1% σε σχέση με το 2020, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της ήταν αποτελεσματικά. Ο μέχρι σήμερα εμβολιασμός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού καθόρισε τη δυνατότητα επιστροφής σε μια νέα κανονικότητα.

Οι εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα το 2021 συνεχίστηκαν με περαιτέρω αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και εντατικοποιημένες προσπάθειες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), με την περαιτέρω προώθηση σειράς νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη διαχείρισή τους, τις πωλήσεις ΜΕΧ και τις προσπάθειες απομόχλευσης των τραπεζικών ισολογισμών, καθώς και την υλοποίηση του Σχεδίου «Εστία», που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους.

Όλα τα πιο πάνω συνιστούν δράσεις που αποσκοπούν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, αποφεύγοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη. Παράλληλα, προωθείται ένα νέο φορολογικό σύστημα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση του φόρου χαρτοσήμων, ενώ προωθείται συστηματικά και η φορολογική συμμόρφωση. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου των εταιρειών, ώστε να καταστεί πιο απλό και δίκαιο, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικό και ελκυστικό. Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθεί και η πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ώθηση της καινοτομίας και σε «πράσινες» επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, εντός του 2021, έχουν νομοθετηθεί σημαντικά μέτρα για πάταξη του ακραίου φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η προώθηση μεταρρυθμίσεων στις δομές και διαδικασίες του κράτους και της οικονομίας παραμένει για εμάς ύψιστη προτεραιότητα, και ως εκ τούτου, ως Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουμε με τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, τη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (National Asset Management Company) και τη σύσταση ενός ταμείου μετοχικού κεφαλαίου για χρηματοδότηση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Η μακροχρόνια στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου «Όραμα 2035» στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής για τη χάραξη της αναπτυξιακής πορείας της Κύπρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο οικονομικό μοντέλο, στοχεύει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας και στη μεγιστοποίηση της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε το 2021 η Στρατηγική Προσέλκυσης Επενδυτών και Ταλέντου η οποία άρχισε να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο του 2022.

Φίλες και φίλοι,

Το 2022 έχει φέρει ακόμη μια πρόκληση που η κυπριακή οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα επηρεάσει και την Κυπριακή Οικονομία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κυπριακή οικονομία από την κρίση στην Ουκρανία προέρχεται από την αύξηση του πληθωρισμού, και ειδικά τις τιμές των καυσίμων και των σιτηρών.

Οι συνθήκες στο διεθνές σκηνικό είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες, και η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει. Προκλήσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν. Με όραμα, με μεταρρυθμίσεις, με συνετή οικονομική διαχείριση, αλλά και με έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος πλέον με μια μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης, χτίζουμε μια καλύτερη προοπτική για το αύριο.

Το 2022 αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κυπριακή οικονομία, γιατί οι προκλήσεις είναι σημαντικές για την επόμενη μέρα αλλά και για την επόμενη γενιά. Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος ότι συλλογικά, με σκληρή δουλειά αλλά και με πνεύμα συναίνεσης, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και συνθήκες για μια ισχυρή ανάκαμψη το 2022, αλλά και για μια υγιή οικονομία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για τη διασφάλιση του ευ ζην των πολιτών, αλλά και της νέας γενιάς.

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Υπουργός Οικονομικών

Announcements

Press Office