Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα Pandora Papers

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια του χθεσινού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα PANDORA PAPERS και των αναφορών από πολιτικά κόμματα και ΜΜΕ στην Κύπρο, σημειώνει ότι αυτές απαξιώνουν ουσιαστικά όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθησή τους.

Επίσης, οι συγγραφείς των εν λόγω αναφορών, ξεχνούν τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για ενδυνάμωση της Κύπρου ως ένα περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο συνάδει πλήρως με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις διεθνείς συμβάσεις. Τονίζεται ότι το όλο πλαίσιο από το 2013, έχει ενισχυθεί και ισχυροποιηθεί σημαντικά.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2013 έως 2015, εφαρμόστηκε σημαντικός αριθμός μέτρων για τη βελτίωση του πλαισίου και την εφαρμογή του. Αυτά περιλάμβαναν τα ακόλουθα:

α)     Σε βάθος εκτίμηση της εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας πελατών στον τραπεζικό τομέα τον Απρίλιο του 2013, από ανεξάρτητο Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο.

β)     Πλήρης έλεγχος όλων των τραπεζών, κατά την περίοδο 2014-2016, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

γ)     Δημιουργία εξειδικευμένων Μονάδων AML/CFT σε όλες τις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εποπτικών αρχών δικηγόρων, λογιστών κ.λπ., με όλες να εφαρμόζουν εποπτικές προσεγγίσεις στη βάση κινδύνου.

δ)     Πλήρης ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες και καταπιστεύματα μέσω του Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

ε)      Ενισχυμένη διαφάνεια εταιρειών και καταπιστευμάτων.

Όλα τα πιο πάνω μέτρα επιβλέπονταν από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως εταίροι του Κυπριακού Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.

Περαιτέρω, οι Αρχές διενήργησαν επίσης μια Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου (National Risk Assessment) για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στη βάση σχετικής μεθοδολογίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2018, με στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα, από τις αρχές του 2018. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α)     Απόσυρση από τον τραπεζικό τομέα, των εταιρειών κελύφους (shell companies).

β)     Δημιουργία μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο διαχειρίζεται η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

γ)     Δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων (Beneficial Ownership Register) για εταιρείες που διαχειρίζεται το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών. Ένα αντίστοιχο μητρώο για καταπιστεύματα που θα τυγχάνει διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα δημιουργηθεί το 4ο τρίμηνο του 2021.

δ)     Ελαχιστοποίηση του κινδύνου στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, μέσω της πραγματοποίησης εξειδικευμένης εκτίμησης κινδύνου και λαμβάνοντας περαιτέρω νομοθετικά και πρακτικά μέτρα.

ε)      Περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων της Αστυνομίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Ιδιαίτερα, όσον αφορά τις εταιρείες κέλυφος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για σκοπούς μετριασμού του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα, είχε εκδώσει το 2018, προς τα πιστωτικά ιδρύματα, σχετική εγκύκλιο και στη συνέχεια μέσω Οδηγίας της τον Φεβρουάριο του 2019, την υποχρέωση για μη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με εταιρείες κελύφους, οι οποίες δεν έχουν παρουσία ή οικονομική δραστηριότητα στη χώρα εγκατάστασής τους. Βάσει ορισμένων εξαιρέσεων που καλύπτουν οντότητες χαμηλότερου κινδύνου, αυτές οι εταιρείες παύουν να συμμετέχουν στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

Σημειώνουμε τέλος ότι το σύστημα που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί θετικά από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Related Articles