Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Announcements

Press Office

Announcements

Συμπλ. Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων καθώς επίσης τις εθνικές ρυθμίσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων καθώς επίσης τις εθνικές ρυθμίσεις 

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων και διαδικασιών διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά, όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία, κυκλοφορεί συμπληρωματικά το παρόν έγγραφο για σκοπούς υποβολής τυχόν πρόσθετων απόψεων, επί των διακριτικών ευχερειών που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων ως αυτές αποτυπώθηκαν στα εναρμονιστικά νομοσχέδια Α έως Γ καθώς επίσης των εθνικών ρυθμίσεων που περιλήφθηκαν στη δέσμη νομοσχεδίων. 

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί απόψεις για την άσκηση των διακριτικών ευχερειών από τους εμπλεκομένους οι οποίες τυγχάνουν επεξεργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν χρειάζεται νέα υποβολή, εκτός εάν η τελική θέση εμπλεκομένου τροποποιηθεί. 

Η εν λόγω δέσμη περιλαμβάνει τα ακόλουθα νομοσχέδια:

Νομοσχέδιο Α: «Ο περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2023» περιλαμβανομένου πίνακα αντιστοιχίας (Παράρτημα Α) 

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 εξαιρουμένων των Άρθρων 27 και 28 αυτής, τα οποία μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο με τα τροποποιητικά νομοσχέδια Β και Γ αντίστοιχα. 

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο εκτός από ορισμένες σαφώς καθορισμένες εξαιρέσεις, ισχύει τόσο για τους διαχειριστές πιστώσεων όσο και για τους αγοραστές πιστώσεων των δικαιωμάτων ενός πιστωτή στο πλαίσιο μιας μη εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης ενώ το πεδίο εφαρμογής του έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει πρόσθετα και εξυπηρετούμενες συμβάσεις πίστωσης. Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι όπως η αναφορά σε πλαίσιο μη εξυπηρετούμενης σύμβασης πίστωσης να περιλαμβάνει πρόσθετα σύμβαση πίστωσης η οποία έχει τερματισθεί και/ή έχει λήξει και/ή σε σχέση με αυτή εκκρεμούν δικαστικές και/ή άλλες νομικές διαδικασίες καθώς επίσης τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εξ αποφάσεως πιστωτή έναντι του εξ αποφάσεως οφειλέτη ως ισχύει στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό έχει τεθεί σχετικό ερμηνευτικό ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ ο προτεινόμενος χειρισμός θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Νομικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του ενδεδειγμένου νομοτεχνικού ελέγχου. 

Με βάση την Οδηγία και κατ’ επέκταση το νομοσχέδιο, οι διαχειριστές πιστώσεων πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά άδεια διαχείρισης πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Για να αποφευχθεί η μείωση της προστασίας των δανειοληπτών και για την εμπέδωση εμπιστοσύνης, για την παραχώρηση της άδειας, οι διαχειριστές οφείλουν να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ισχυρές απαιτήσεις διακυβέρνησης και συστήματος εσωτερικού ελέγχου, απαιτήσεις αξιολόγησης ειδικών συμμετοχών, απαιτήσεις καταλληλότητας ανώτερων διοικητικών στελεχών, εφαρμογής κανόνων για την προστασία και τη δίκαιη και επιμελή μεταχείριση των δανειοληπτών, καθώς και τη δωρεάν καταγραφή και διεκπεραίωση των καταγγελιών τους. 

Οι αγοραστές πιστώσεων, με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 καθώς δεν δημιουργούν νέες πιστώσεις αλλά, αντ’ αυτού, αγοράζουν μόνο υφιστάμενες μη εξυπηρετούμενες συμβάσεις πίστωσης με ίδιο κίνδυνο, δεν προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά την προληπτική εποπτεία και η δυνητική τους συμβολή στον συστημικό κίνδυνο είναι αμελητέα. Επομένως δεν δικαιολογείται η απαίτηση να αιτούνται άδεια λειτουργίας αλλά είναι, ωστόσο, σημαντικό οι ενωσιακοί και οι εθνικοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών να συνεχίσουν να ισχύουν και τα δικαιώματα των δανειοληπτών να συνεχίσουν να είναι αυτά που απορρέουν από την αρχική σύμβαση πίστωσης. 

Επομένως με βάση το υφιστάμενο νομοσχέδιο οι αγοραστές πιστώσεων δεν τυγχάνουν αδειοδότησης από την Κεντρική Τράπεζα, παρόλα αυτά εποπτεύονται σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις  που τους επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και 18 έως 21 του νομοσχεδίου (σχέση τους με τους δανειολήπτες, διενέργεια γνωστοποιήσεων των μεταβιβάσεων και μεταγενέστερων γνωστοποιήσεων, υποχρεώσεις διορισμού διαχειριστή και σχετικής ενημέρωσης της Κεντρικής Τράπεζας  και άλλα). 

Η Κεντρική Τράπεζα ως η εθνική αρμόδια αρχή διαθέτει όλες τις εξουσίες χορήγησης και ανάκλησης άδειας διαχείρισης πιστώσεων, εποπτείας, διεξαγωγής ερευνών και επιβολής ποινών. 

Το νομοσχέδιο προνοεί επίσης για την καθιέρωση των κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων του Νόμου. 

Χειρισμός υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης 

Με βάση την υφιστάμενη εθνική ρύθμιση που διέπει την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων, δηλ. τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο τίθενται περιορισμοί ως προς το ποια πρόσωπα δικαιούνται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η ιδιοκτησία των δάνειων καταλήγει μόνο σε αδειοδοτημένες οντότητες ενώ οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων αδειοδοτούνται για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα. 

Η υπό αναφορά Οδηγία προωθεί την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ στην Ένωση εξαλείφοντας τα εμπόδια στη, και καθορίζοντας διασφαλίσεις για τη, μεταβίβαση ΜΕΔ από πιστωτικά ιδρύματα σε αγοραστές πιστώσεων. Καθότι ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος προσκρούει στο πνεύμα και τις διατάξεις της Οδηγίας, δια του παρόντος νομοσχεδίου καταργείται. 

Σε σχέση με τις ρυθμίσεις των άρθρων 18 και 19 του εν λόγω Νόμου που αφορούσαν τις γνωστοποιήσεις προς τους δανειολήπτες και τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμίσεις για αυτόματη υποκατάσταση του πιστωτή με τον αγοραστή πιστωτικών διευκολύνσεων στα μητρώα του Κτηματολογίου, Εφόρου Εταιρειών, ΧΑΚ κτλ. αυτές έχουν μεταφερθεί στο Μέρος IV-Αποτελέσματα Μεταβίβασης Πίστωσης (άρθρα 22 έως 29) του νομοσχεδίου ενώ οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πιστωτικά μητρώα στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου. 

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση που αφορά την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα γίνει με σχετική τροποποίηση του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου κατόπιν διαβούλευσης με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και θα σας κοινοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. 

Με βάση τη νέα ρύθμιση οι αγοραστές πιστώσεων δεν έχουν πρόσβαση στις δύο βάσεις δεδομένων καθότι πλέον δεν αδειοδοτούνται από την Κεντρική Τράπεζα και η πρόσβαση δίνεται στους διαχειριστές πιστώσεων περιλαμβανομένων των αγοραστών που θα επιλέξουν να διαχειρίζονται οι ίδιοι το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο και επομένως θα λάβουν άδεια διαχειριστή. 

Τέλος αναφέρουμε ότι νομικά πρόσωπα τα οποία θα ασκούν ήδη δραστηριότητες διαχείρισης πιστώσεων δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου κατά την 30 Δεκεμβρίου του 2023 (ημερομηνία ο από την οποία θα ισχύσει η νέα ρύθμιση με ταυτόχρονη κατάργηση της υφιστάμενης), αναγνωρίζονται αυτομάτως ως αδειοδοτημένοι διαχειριστές πιστώσεων δυνάμει των προνοιών του περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα Νόμοy του 2023. 

Αναλυτική κατά άρθρο παρουσίαση των προνοιών του νομοσχεδίου Α επισυνάπτεται στο Παράρτημα (Παράρτημα Α2).

Νομοσχέδιο Β: «O περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» περιλαμβανομένου πίνακα αντιστοιχίας (Παράρτημα Β - αναθεωρημένο κείμενο) 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εκ νέου εναρμόνιση με το Άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων. Συγκεκριμένα ο βασικός νόμος τροποποιείται με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, κατά τρόπο ώστε:

  • να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν, έγκαιρα και πριν από τυχόν τροποποιήσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης πίστωσης, σαφή και περιεκτικό κατάλογο τυχόν τέτοιων αλλαγών, το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους και τις απαραίτητες λεπτομέρειες, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής όπου οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν καταγγελία,
  • να απαιτείται από τους πιστωτές να διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να καταβάλλουν προσπάθειες να παρέχουν, όπου απαιτείται, εύλογη περίοδο ανοχής πριν από την έναρξη διαδικασιών κατάσχεσης.
  • όσον αφορά τις χρεώσεις των καταναλωτών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, να ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες με εκείνους της οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τα τέλη και τις κυρώσεις. 

Νομοσχέδιο Γ: «Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» περιλαμβανομένου πίνακα αντιστοιχίας (Παράρτημα Γ – αναθεωρημένο κείμενο) 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εκ νέου εναρμόνιση με το Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων. Συγκεκριμένα ο βασικός νόμος τροποποιείται με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, κατά τρόπο ώστε:

  • να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν, έγκαιρα και πριν από τυχόν τροποποιήσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης πίστωσης, σαφή και περιεκτικό κατάλογο τυχόν τέτοιων αλλαγών, το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους και τις απαραίτητες λεπτομέρειες, καθώς και το όνομα και τη διεύθυνση της αρμόδιας αρχής όπου οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν καταγγελία,
  • να απαιτείται από τους πιστωτές να διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να καταβάλλουν προσπάθειες να παρέχουν, όπου απαιτείται, εύλογη περίοδο ανοχής πριν από την έναρξη διαδικασιών κατάσχεσης,
  • σε περίπτωση μεταβίβασης πίστωσης που καλύπτεται από το βασικό νόμο, ο καταναλωτής να δικαιούται να αντιτάξει κατά του αγοραστή πιστώσεων κάθε μέσο άμυνας που είχε κατά του αρχικού πιστωτή και να ενημερωθεί σχετικά με την εκχώρηση. 

Νομοσχέδιο Δ:  «Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου ώστε το πεδίο εφαρμογής του να διευρυνθεί για να καλύπτει όλους τους αγοραστές πιστωτικών διευκολύνσεων. Θεωρούμε ότι η εν λόγω ρύθμιση συνάδει με το πνεύμα της οδηγίας για διασφάλιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών μετά την πώληση των πιστωτικών τους διευκολύνσεων. 

Νομοσχέδιο (Ε): «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 51Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου κατόπιν διαβούλευσης με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ούτως κατά τρόπο ώστε να δοθεί πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε ορισμένους διαχειριστές δυνάμει του  περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2023 και θα σας κοινοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. 

Η υπό αναφορά δέσμη νομοσχεδίων μεταφέρει μεταξύ άλλων τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 με υποχρεωτική εφαρμογή από τα κράτη μέλη καθώς επίσης τις διατάξεις που αφορούν διακριτικές ευχέρειες των κρατών μελών. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μόνο για τον τρόπο χειρισμού των διακριτικών ευχερειών της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 καθώς επίσης τις εθνικές ρυθμίσεις που προτείνονται στα Νομοσχέδια Α, Δ και Ε. 

Το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί όπως υποβάλετε τα σχόλια σας, σε Word format, το αργότερο μέχρι τις 05/02/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtoumba@mof.gov.cy.

Related Articles