Loading...

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

60 Χρόνια  

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο. Ανήκει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία συνεισφέρουν από κοινού στο κεφάλαιό της, με ποσοστό ανάλογο της οικονομικής βαρύτητας κάθε χώρας εντός της Ένωσης.

Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς και βιώσιμες επενδύσεις, στηρίζοντας τους στόχους πολιτικής της ΕΕ στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Για να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση, επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: καινοτομία και δεξιότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δράση για το κλίμα και στρατηγικές υποδομές σε όλη την ΕΕ.

Αποτελεί ένα από τους πολυμερείς οργανισμούς με τη μεγαλύτερη δανειοληπτική δραστηριότητα και τις υψηλότερες επιδόσεις στις διεθνείς αγορές και η εξαίρετη πιστοληπτική της ικανότητα (AAA) της επιτρέπει να δανείζεται κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω της έκδοσης ομολόγων με το όφελος αυτό να μετακυλύεται στους πελάτες της.

Συνεργασία Κύπρου - ΕΤΕπ

Η ΕΤΕπ διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κύπρο από πολύ παλιά, με τη συνεργασία να ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αποτελεί ένα αξιόπιστο εταίρο για την Κύπρο, χρηματοδοτώντας με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους έργα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, προσφέροντας προστιθέμενη αξία, τεχνογνωσία και εμπειρία σε δημόσιες κυρίως επενδύσεις.

Από το ξεκίνημα της συνεργασίας της χώρας μας με την ΕΤΕπ το 1981 μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί δάνεια συνολικού ύψους πέραν των 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τις χρηματοδοτήσεις να επικεντρώνονται σε διάφορους τομείς όπως ενέργεια 18%, ύδρευση και αποχέτευση 16%, δάνεια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 29%, υγεία και εκπαίδευση 14%, σύνθετες υποδομές 12%, μεταφορές 6%, αστικές υποδομές 3%, υπηρεσίες 2%.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται με την ΕΤΕπ για την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων στήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Κύπρο. Επί του παρόντος έχουν προωθηθεί 3 σχέδια για στήριξη των κυπριακών ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση.:

1.  Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο:

Μέσα από σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του πιο πάνω Σχεδίου με πόρους συνολικού ύψους €1δις, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της κυπριακής οικονομίας και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα. Στα πλαίσια του Σχεδίου, έχουν υπογραφτεί μέχρι σήμερα, 14 διαφορετικές Συμφωνίες Εγγύησης με 10 από τις 12 κυπριακές Τράπεζες, συνολικού ύψους €680 εκ. Από τα €680εκ., έχουν ήδη δοθεί γύρω στα €400εκ ως δάνεια σε περισσότερες από 240 ΜΜΕ και MidCaps, ενισχύοντας την οικονομία με πέραν των 350 αναπτυξιακών επενδύσεων.

Το Σχέδιο φαίνεται ότι επιτυγχάνει τον στόχο της στήριξης των ΜΜΕ καθώς αυτές δεν έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία εναλλακτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους, ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι το Σχέδιο συνέβαλε επίσης σημαντικά στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

2. Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (TEK):

Η ίδρυση του ΤΕΚ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου της ΕΤΕπ και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, μέσω παροχής χρηματοδοτικών προϊόντων επιμερισμού κινδύνου και συγκεκριμένα μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Το κεφάλαιο των €70 εκ., το οποίο προήλθε μέσω δανειοδότησης από την ΕΤΕπ, συγχρηματοδοτείται με ποσοστό τουλάχιστο 50% κάθε δανείου, από την Τράπεζα Κύπρου (συνολική χρηματοδότηση €60εκ) και από την τράπεζα Ancoria  (συνολική χρηματοδότηση €10εκ), αυξάνοντας το συνολικό ποσό που θα διατίθεται προς τις ΜΜΕ στα €140εκ.

Η εγκαθίδρυση του ΤΕΚ συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση στην Κύπρο ωφελώντας σε σημαντικό βαθμό τις ΜΜΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και περιορισμένη εναλλακτική διαθέσιμη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση

3.  Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ):

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφτεί δύο Συμφωνίες Χρηματοδότησης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων[1]: η πρώτη με την Τράπεζα RCB ύψους €10εκ και η δεύτερη με την Τράπεζα Κύπρου ύψους €10εκ. Και οι δύο Συμφωνίες έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βάσει του προγράμματος «InnovFin» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σκοπός των πιο πάνω Συμφωνιών είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση ανάληψης κινδύνου για σχέδια έρευνας και καινοτομίας και να παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες τέτοιου είδους, για τα επόμενα 2 χρόνια, οι οποίες από τη φύση τους ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο και είναι δυσκολότερο να αξιολογηθούν από ότι οι παραδοσιακές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων από το ΕΤΣΕ, έχει υπογραφτεί, εντός του 2017, Συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και του ΚΟΔΑΠ για παραχώρηση δανείου ύψους €35 εκ για την κατασκευή υποδομών του ΚΟΔΑΠ. Το εν λόγω Έργο είναι και το πρώτο Έργο Υποδομών που υπογράφεται στα πλαίσια του ΕΤΣΕ στην Κύπρο.

[1] Αποτελεί μέρος της ΕΤΕπ και ειδικεύεται στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τη στήριξη των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε όλη την Ευρώπη.


Φωτογραφίες
Βίντεο: 60 Χρόνια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ανακοινώσεις & Εγκύκλιοι

Γραφείο Τύπου Υπουργού