Loading...
 
Home  |  Press Office  |  Minister's Press Releases

Press Office

Minister's Press Releases

Στρατηγική για τη Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και την επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας (Covid -19)

Με την πανδημία να βρίσκεται σε εξέλιξη και το οικονομικό κόστος να κλιμακώνεται σημαντικά, o κυβερνήσεις βρίσκονται ολοένα και περισσότερο κάτω από πίεση για σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για αναχαίτηση της εξάπλωσης της πανδημίας του Κορωνιού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πλείστα ΚΜ   ήδη έχουν αρχίσει ή ανακοίνωσαν την πρόθεση τους για σταδιακή άρση των μέτρων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 15 Απριλίου Οδικό Χάρτη για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του, ημερ. 15 Απριλίου, ενέκρινε τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής[1] και Καθοδηγητικής Επιτροπής (ΚΕ)[2] για ετοιμασία στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και επανεκκίνηση της οικονομίας καθώς και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας σε επίπεδο Υπουργείου Οικονομικών προς το σκοπό αυτό.

Στην Έκθεση επεξηγείται η προτεινόμενη στρατηγική και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.   Η στρατηγική είναι ευέλικτη και θα προσαρμόζεται συνεχώς στη βάση των επιδημιολογικών δεδομένων, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας χωρίς ωστόσο, να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία.

Σε ό,τι αφορά την σταδιακή επαναλειτουργία των τομέων οικονομικής δραστηριότητας θα ετοιμαστούν ειδικά πρωτόκολλα/οδηγοί ανά οικονομική δραστηριότητα, όπου θα επεξηγούνται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας καθώς και σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, όπου θα περιγράφονται όλα τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για ελαχιστοποίηση τους.

Η αναστολή των δραστηριοτήτων τομέων της οικονομίας οδηγεί σε σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους και επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά περιλαμβανομένων της μείωσης των κρατικών εσόδων. Η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η κατάσταση μπορεί να είναι διαχειρίσιμη με την προϋπόθεση ότι τα περιοριστικά μέτρα αρχίζουν να αίρονται περί τα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.

Για την εκπόνηση της στρατηγικής, προηγήθηκε σειρά επαφών με τα Υπουργεία /Υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς (Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις - ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ), όπου συζητήθηκαν οι παράμετροι και προϋποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την σταδιακή επαναλειτουργία τομέων οικονομικής δραστηριότητας, τα επιμέρους κριτήρια για αξιολόγηση του κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, οι πιθανοί τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για επαναδραστηριοποίηση καθώς, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα της Κύπρου για τον Απρίλιο 2020 δείχνουν ότι η εφαρμογή συνδυασμού αυστηρών μέτρων (ανίχνευση και απομόνωση θετικών περιστατικών, καραντίνα επαφών θετικών περιστατικών, κλείσιμο σχολείων, απαγόρευση συναθροίσεων, κλείσιμο συνόρων, διακοπή οικονομικής δραστηριότητας σε πολλούς τομείς πλην των ουσιωδών για την κρατική λειτουργία κ.α.) ήταν αποτελεσματική για να ελέγξει επαρκώς την πανδημία στη παρούσα φάση. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για την Πανδημία COVID-19 η πρώτη αξιολόγηση επιδημιολογικής εικόνας για έναρξη διαδικασίας αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2020. Κύριοι δείκτες που συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων χωρίς όμως να είναι δεσμευτικοί είναι:

  1. R(t) < 1 (23/4 – 30/4 2020): Ο εκτιμώμενος πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής του SARS-Cove-2 πρέπει να βρίσκεται την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου 2020 συνεχώς κάτω από το 1.
  2. Ημερήσιος αριθμός διαγνώσεων COVID-19 < 5/1000 (23/4 – 30/4 2020): Να είναι διαρκώς μικρότερος από 5 ανά 1000 εργαστηριακές εξετάσεις την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου
  3. Αριθμός ασθενών σε ΜΕΘ < 14 (30/4/2020)

Περαιτέρω, κύρια κριτήρια για παύση ή αναθεώρηση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης αποτελούν, πέραν του δείκτη R(t) < 1 , η αύξηση αριθμού εισαγωγών στις ΜΕΘ επί τουλάχιστον 3-5 ημέρες σε μία εβδομάδα (τουλάχιστον 3 εισαγωγές σε ΜΕΘ ημερησίως για τουλάχιστον 3 ημέρες σε μία εβδομάδα) και ο απόλυτος αριθμός διαγνώσεων μεγαλύτερος του 130 επί τουλάχιστον 3 ημέρες σε μία εβδομάδα.  

Για την επιλογή των οικονομικών τομέων/δραστηριοτήτων που θα επαναλειτουργήσουν ανά φάση λήφθηκαν υπόψη, πέραν των εισηγήσεων των εμπλεκόμενων φορέων, συγκεκριμένα κριτήρια, ως ακολούθως:

(i)         Συνεισφορά στο ΑΕΠ

(ii)        Συνεισφορά στην Απασχόληση

(iii)       Συνεισφορά στα κρατικά έσοδα

(iv)       Κίνδυνος / Βαθμός Μετάδοσης του COVID-19

(v)        Δυνατότητα τηλεργασίας

(vi)       Δυνατότητα παροχής αγαθών/υπηρεσιών online

(vii)      Δυνατότητα επιβολής και διατήρησης μέτρων ασφαλείας

 

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας:

Τομέας

Μερίδιο στην Προστιθέμενη Αξία

Μερίδιο στην Απασχόληση

Συνεισφορά στα Κρατικά Έσοδα

Κίνδυνος Μετάδοσης

Λιανικό Εμπόριο

5.6%

9.4%

12%

Χαμηλός-Μέτριος

Κατασκευές

5.2%

7.4%

16%

Χαμηλός

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

7.1%

11.6%

4.7%

Ψηλός

Εκπαίδευση

6%

7.1%

0.4%

Ψηλός

 

Η Στρατηγική διαχωρίζεται στις ακόλουθες Φάσεις:

Φάση 1η: 4 Μαΐου – 20 Μαΐου 2020

-        Κατασκευαστικός τομέας και όλες οι παρεμφερείς οικονομικές δραστηριότητες.

-       Λιανικό εμπόριο – επαναλειτουργία όλων των καταστημάτων[3], εκτός από εκείνα που στεγάζονται εντός εμπορικών κέντρων/πολυκαταστημάτων. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων θα καθοριστούν από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Υγείας.

-        Λαϊκές αγορές, πλανοδιοπώληση

-        Στάθμευση κρουαζιερόπλοιων για ανεφοδιασμό (χωρίς αποβίβαση επιβατών ή αντικατάσταση πληρωμάτων)

-        Αντικατάσταση πληρωμάτων για εμπορικά σκάφη και η μετακίνηση ιδιωτικών σκαφών σε αδειοδοτημένους χώρους, για σκοπούς ελλιμενισμού, συντήρησης και επισκευών

-       Λύκεια: μόνο τελειόφοιτοι των δημόσιων (3η Λυκείου) και των ιδιωτικών σχολών μέσης εκπαίδευσης (από 11 Μαΐου). Για όλες τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θα ανακοινώσει σχετικό πλάνο. Νοείται, ότι μέχρι της πλήρους επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων θα συνεχίσει η τηλεκπαίδευση

-        Διεξαγωγή προγραμματισμένων εγχειρήσεων, βάσει οροφών που θα καθορίσει το Υπουργείο Υγείας

-        Οδοντιατρικά Κέντρα/Ιατρεία (όσα παραμένουν κλειστά μετά από το Διάταγμα της 23ης Απριλίου)

-           Χρήση ανοιχτών ή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο για αθλητές και αθλήτριες υψηλών επιδόσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων, γυμναστηρίων ή άλλων κλειστών συναφών υποδομών

 

-           Προπονήσεις για ομαδικά αθλήματα μόνο σε ανοικτούς χώρους, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων, γυμναστηρίων ή άλλων κλειστών συναφών υποδομών. (από 18 Μαΐου

-        Τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία

-        Πλήρης λειτουργία πλυντηρίων αυτοκινήτων

-        Αναθεώρηση οδηγιών για δημόσιες μεταφορές (πληρότητα μέχρι 50%)

Είναι σημαντικό για την οικονομία όπως η βιομηχανία και ο μεταποιητικός τομέας λειτουργούν πλήρως.

Τονίζεται ότι η επαναλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα γίνεται βάσει κατευθυντήριων γραμμών ή πρωτοκόλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Μέτρα Διακίνησης

-        3 SMS την ημέρα η απαγόρευση κυκλοφορίας να ισχύει από τις 10 μ.μ. μέχρι 6 π.μ.

-        Επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους όχι περισσότερων των δύο ατόμων μαζί (περπάτημα, τένις, ερασιτεχνικό ψάρεμα, κολύμβηση στη θάλασσα και όχι σε δημόσια ή ιδιωτικά κολυμβητήρια, ποδηλασία, κτλ.) και θα είναι ανοιχτοί πεζόδρομοι και πεζόδρομοι εντός πάρκων, μόνο για σκοπούς ατομικής άσκησης και όχι περισσότερων των δύο ατόμων κατά περίπτωση, ενώ δεν θα επιτρέπονται οι συναθροίσεις. Εξαιρείται από τον εν λόγω περιορισμό η παρουσία των ανήλικων τέκνων γονέων που ασκούνται

-        Επιτρέπεται από τις 4 Μαΐου η προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής, νοουμένου ότι δεν θα συνυπάρχουν ταυτόχρονα πέραν των 10 ατόμων

 

Φάση 2η: 21 Μάϊου – 8 Ιουνίου

-        Κομμωτήρια/ κουρεία/ ινστιτούτα αισθητικής.

-        Υπηρεσίες εστίασης, εξυπηρέτηση μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

-        Βιβλιοθήκες (από 1 Ιουνίου)

-        Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί χώροι (από 1 Ιουνίου).

-        Πρακτορεία Στοιχημάτων (από 1 Ιουνίου).

-        Λιμάνια σε πλήρη λειτουργία (από 1 Ιουνίου), με εξαίρεση την αποβίβαση επιβατών από κρουαζιερόπλοια

Τονίζεται ότι η επαναλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα γίνεται βάσει κατευθυντήριων γραμμών ή πρωτοκόλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

 

Μέτρα Διακίνησης

-     Πλήρης κατάργηση SMS,

-     Επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι 10 άτομα,

-     Επιτρέπεται από 1 Ιουνίου ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους, νοουμένου ότι θα τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα υγειονομικής συμπεριφοράς όπως το Υπουργείο Υγείας θα καθορίσει. Τα ίδια μέτρα θα ισχύουν για γάμους, βαφτίσεις και κηδείες.

-     Ελεύθερη διακίνηση σε πάρκα, ανοικτούς παιχνιδότοπους, πλατείες, μαρίνες κτλ., νοουμένου ότι οι συναθροιζόμενοι δεν θα υπερβαίνουν τους 10.

-     Κατάργηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας μεταξύ 10 μμ. μέχρι 6 π.μ.

 

Φάση 3η: 9 Ιουνίου – 13 Ιουλίου

-        Εμπορικά Κέντρα/Πολυκαταστήματα

-        Αεροδρόμια/Αεροπορικές Εταιρείες[4]- σταδιακά και υπό όρους

-        Λιμάνια, εξυπηρέτηση και κρουαζιερόπλοιων

-        Υπηρεσίες εστίασης, εξυπηρέτηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

-        Ξενοδοχεία[5]

-        Παραλίες : Προϋπόθεση η διατήρηση απόστασης ασφαλείας

-        Θέατρα και σινεμά ανοιχτού χώρου

-        Γυμναστήρια

-        Αθλητικά Πρωταθλήματα (χωρίς φιλάθλους)

-        Καλοκαιρινά προγράμματα σχολών ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τονίζεται ότι η επαναλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα γίνεται βάσει κατευθυντήρων γραμμών ή πρωτοκόλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Μέτρα Διακίνησης

-     Κατάργηση όλων των περιορισμών

 

Φάση 4η: 14 Ιουλίου και μετά

-        Θέατρα και σινεμά κλειστού χώρου

-        Φεστιβάλ και Συναυλίες

-        Καζίνο

-        Παιδότοποι σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους.

Θα καταρτιστεί ειδικό σχέδιο για σταδιακή επαναλειτουργία όλων πιο πάνω τομέων

 

Στη Φάση 4 η επαναλειτουργία θα γίνεται με βάση ειδικό σχέδιο που θα καταρτιστεί. Τονίζεται ότι, η επαναλειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα γίνεται βάσει κατευθυντήρων γραμμών ή πρωτοκόλλων, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ειδικότερα, για μεγάλες συγκεντρώσεις ο περιορισμός στον αριθμό ατόμων θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται ότι, θα ετοιμαστεί εντός Μάϊου – Ιουνίου 2020 Σχέδιο Ανάκαμψης της οικονομίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για άρση των περιοριστικών μέτρων και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελούν επίσης α) η επάρκεια του Συστήματος Υγείας, β) η επάρκεια δειγματοληψίας και το σύστημα ιχνηλάτησης, γ) τα προστατευτικά και προληπτικά μέτρα και ο απαραίτητος εξοπλισμός, δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής προστατευτικών μέτρων και η επιβολή κυρώσεων, ε) η λειτουργία δημόσιου τομέα και ανεξάρτητων υπηρεσιών και στ) η εργασία με εκ περιτροπής (κυκλικό) ωράριο ή/και με το σύστημα της βάρδιας.

Σε περιόδους κρίσης, απαιτείται άμεση και αποτελεσματική αντίδραση, αξιοπιστία, ευαισθητοποίηση και διαφάνεια. Απώτερος στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η αναχαίτηση τέτοιων φαινομένων και μετριασμός ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους. Συνεπώς, η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι σαφής και να βασίζεται στο τρίπτυχο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. 

 

Δείτε πιο κάτω ολόκληρη την Έκθεση της Υπουργικής Επιτροπής αναφορικά με τη Στρατηγική για τη Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και την επανεκκίνηση της Κυπριακής Οικονομίας (Covid -19)

Related Articles